چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 21:55

امروز نشست مقدماتی مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب برگزار می‌شود که مرضیه وحید دستجردی از آن خبر داد و گفت: نامزد نهایی بر اساس شاخص‌ها انتخاب می‌شود که هیئت مؤسس تاکنون 12 شاخص را تصویب کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hlvUc kasj lrnlhjd lOlu ulUld Ofii lvnld kdvUihd hkrghf fv'chv ld‌aUn ;i lvqdi Updn nsjOvnd hc Hk ofv nhn U 'tj: khlcn kihdd fv hshs ahow‌ih hkjohf ld‌aUn ;i idmj lVss jh;kUk 12 ahow vh jwUdf ;vni hsj. 12 ahow fvhd hkjohf khlcn kihdd jwUdf an hlvUc kasj lrnlhjd lOlu ulUld Ofii lvnld kdvUihd hkrghf fv'chv ld‌aUn ;i lvqdi Updn nsjOvnd hc Hk ofv nhn U 'tj: khlcn kihdd fv hshs ahow‌ih hkjohf ld‌aUn ;i idmj lVss jh;kUk 12 ahow vh jwUdf ;vni hsj.

تصویر خبر
12-شاخص-برای-انتخاب-نامزد-نهایی-تصویب-شد
برچسب های مرتبط: