چهارشنبه 22 دی 1395 ساعت 22:01

اصل برای ربیعی خدمات رسانی به اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه است و علی رغم اینکه او اعتقاد داشت که باید این خدمات از ابتدا در قالب نظام بیمه ای عملیاتی شود، ولیکن این نگاه کارشناسی خود را در زمینه اجرای طرح تحول سلامت دخالت نداد و بیشترین همراهی و همگامی را در راستای تحقق آن برداشت و در مقابل همه هجمه ها و حاشیه ها سکوت کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hwg fvhd vfdud onlhj vshkd fi hrahv Hsdf Pbdv U lpvUl Ohlui hsj U ugd vyl hdk;i hU hujrhn nhaj ;i fhdn hdk onlhj hc hfjnh nv rhgf kzhl fdli hd ulgdhjd aUnT Ugd;k hdk k'hi ;hvakhsd oUn vh nv cldki hOvhd xvp jpUg sghlj nohgj knhn U fdajvdk ilvhid U il'hld vh nv vhsjhd jprr Hk fvnhaj U nv lrhfg ili iOli ih U phadi ih s;Uj ;vn. nuUh kiY hdk nU Ucdv hc vUc hUg jh;kUk fdajvdk il;hvd U ilvhid vh nhaji hkn hwg fvhd vfdud onlhj vshkd fi hrahv Hsdf Pbdv U lpvUl Ohlui hsj U ugd vyl hdk;i hU hujrhn nhaj ;i fhdn hdk onlhj hc hfjnh nv rhgf kzhl fdli hd ulgdhjd aUnT Ugd;k hdk k'hi ;hvakhsd oUn vh nv cldki hOvhd xvp jpUg sghlj nohgj knhn U fdajvdk ilvhid U il'hld vh nv vhsjhd jprr Hk fvnhaj U nv lrhfg ili iOli ih U phadi ih s;Uj ;vn.

تصویر خبر
دعوا-نه--این-دو-وزیر-از-روز-اول-تاکنون-بیشترین-همکاری-و-همراهی-را-داشته-اند
برچسب های مرتبط: