پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 00:06

نیروهای مشترک عراقی با پیشروری در کرانه چپ شهر موصل بین 80 تا 90 درصد از مناطق آن را تحت کنترل گرفته اند....

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUihd lajv; uvhrd fh PdavUvd nv ;vhki IP aiv lUwg fdk 80 jh 90 nvwn hc lkhxr Hk vh jpj ;kjvg 'vtji hkn.... UdndUY fdajv lkhxr ;vhki IP lUwg jpj sdxvi hvja uvhr kdvUihd lajv; uvhrd fh PdavUvd nv ;vhki IP aiv lUwg fdk 80 jh 90 nvwn hc lkhxr Hk vh jpj ;kjvg 'vtji hkn....

تصویر خبر
ویدیو--بیشتر-مناطق-کرانه-چپ-موصل-تحت-سیطره-ارتش-عراق
برچسب های مرتبط: