پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:00

آنان در حالی با پیکر نیمه جان تراکتورسوار 38 ساله روبه رو شدند که آثار اصابت 2 گلوله بر بدن وی خودنمایی می کرد.

Hkhk nv phgd fh Pd;v kdli Ohk jvh;jUvsUhv 38 shgi vUfi vU ankn ;i Hehv hwhfj 2 'gUgi fv fnk Ud oUnklhdd ld ;vn. lrjUg rfg hc lv' rhjg oUn vh gU nhn Hkhk nv phgd fh Pd;v kdli Ohk jvh;jUvsUhv 38 shgi vUfi vU ankn ;i Hehv hwhfj 2 'gUgi fv fnk Ud oUnklhdd ld ;vn.

تصویر خبر
مقتول-قبل-از-مرگ-قاتل-خود-را-لو-داد