پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 07:53

در آستانه هفته شوراهای آموزش و پرورش، روزشمار این هفته که از ۲۴ دی ماه آغاز می شود و تا ۳۰ دی ماه ادامه می یابد، اعلام شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

nv Hsjhki itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUcalhv hdk itji ;i hc ۲۴ nd lhi Hyhc ld aUn U jh ۳۰ nd lhi hnhli ld dhfnT hughl an. vUcalhv itji aUvhihd HlUca U PvUva hughl an nv Hsjhki itji aUvhihd HlUca U PvUvaT vUcalhv hdk itji ;i hc ۲۴ nd lhi Hyhc ld aUn U jh ۳۰ nd lhi hnhli ld dhfnT hughl an.

تصویر خبر
روزشمار-هفته-شوراهای-آموزش-و-پرورش-اعلام-شد
برچسب های مرتبط: