پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:52

معصومه آباد گفت: تعداد افرادی که به دلیل ابتلا به آسیب های اجتماعی، مبادرت به فروش فرزند خود می کنند، بسیار محدود و قابل کنترل است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luwUli Hfhn 'tj: junhn htvhnd ;i fi ngdg hfjgh fi Hsdf ihd hOjlhudT lfhnvj fi tvUa tvckn oUn ld ;kknT fsdhv lpnUn U rhfg ;kjvg hsj. junhn lUhvn tvUa tvckn lpnUn U rhfg ;kjvg hsj luwUli Hfhn 'tj: junhn htvhnd ;i fi ngdg hfjgh fi Hsdf ihd hOjlhudT lfhnvj fi tvUa tvckn oUn ld ;kknT fsdhv lpnUn U rhfg ;kjvg hsj.

تصویر خبر
تعداد-موارد-فروش-فرزند-محدود-و-قابل-کنترل-است