پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 08:56

به فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه قنادی با حقوق مکفی و بیمه و به صورت تمام وقت در کرج ... نوشته استخدام فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه قنادی در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi rkhnd fh prUr l;td U fdli U fi wUvj jlhl Urj nv ;vO ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi rkhnd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi rkhnd nv ;vO fi tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi rkhnd fh prUr l;td U fdli U fi wUvj jlhl Urj nv ;vO ... kUaji hsjonhl tvUakni ohkl Oij ;hv nv tvUa'hi rkhnd nv ;vO hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-فروشنده-خانم-جهت-کار-در-فروشگاه-قنادی-در-کرج
برچسب های مرتبط: