پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:05

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه وظایف دولت برای حفاظت از محیط زیست را تعیین و تصویب کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jUsui Uzhdt nUgj fvhd pthzj hc lpdx cdsj vh juddk U jwUdf ;vnkn. Uzhdt nUgj fvhd pthzj hc lpdx cdsj nv fvkhli aal juddk an klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jUsui Uzhdt nUgj fvhd pthzj hc lpdx cdsj vh juddk U jwUdf ;vnkn.

تصویر خبر
وظایف-دولت-برای-حفاظت-از-محیط-زیست-در-برنامه-ششم-تعیین-شد