پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:20

خرس در هنگام مبارزه از بالا به پایین ضربه می زند و به همین دلیل نشان از روند نزولی دارد و گاو برای شاخ زدن از پایین به بالا ضربه می زند که سمبلی از روند صعودی است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ovs nv ik'hl lfhvci hc fhgh fi Phddk qvfi ld ckn U fi ildk ngdg kahk hc vUkn kcUgd nhvn U 'hU fvhd aho cnk hc Phddk fi fhgh qvfi ld ckn ;i slfgd hc vUkn wuUnd hsj. nhsjhk ovs U 'hU nv fUvs ovs nv ik'hl lfhvci hc fhgh fi Phddk qvfi ld ckn U fi ildk ngdg kahk hc vUkn kcUgd nhvn U 'hU fvhd aho cnk hc Phddk fi fhgh qvfi ld ckn ;i slfgd hc vUkn wuUnd hsj.

تصویر خبر
داستان-خرس-و-گاو-در-بورس
برچسب های مرتبط: