پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:21

آیا پردرآمدترین ورزشکار سال ۲۰۱۶ رونالدو بوده است؟ پاسخ به این سوال، «خیر» است اما او در این مورد هم توانست مسی را پشت سر بگذارد.

Hdh PvnvHlnjvdk Uvca;hv shg ۲۰۱۶ vUkhgnU fUni hsj? Phso fi hdk sUhgT KodvL hsj hlh hU nv hdk lUvn il jUhksj lsd vh Paj sv f'bhvn. PvnvHlnjvdk Uvca;hv shg 2016 Ii ;sd fUn? Hdh PvnvHlnjvdk Uvca;hv shg ۲۰۱۶ vUkhgnU fUni hsj? Phso fi hdk sUhgT KodvL hsj hlh hU nv hdk lUvn il jUhksj lsd vh Paj sv f'bhvn.

تصویر خبر
پردرآمدترین-ورزشکار-سال-2016-چه-کسی-بود-