پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:26

متهم که با تغییر نام، نام خانوادگی و نام پدر خود با هویتی جدید در شرکتی مشغول به کار شده بود، شب گذشته پس از دریافت نیابت قضایی کارآگاهان پلیس آگاهی دستگیر شد. متهم در بازجویی اولیه به قتل اعتراف کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

ljil ;i fh jyddv khlT khl ohkUhn'd U khl Pnv oUn fh iUdjd Ondn nv av;jd layUg fi ;hv ani fUnT af 'baji Ps hc nvdhtj kdhfj rqhdd ;hvH'hihk Pgds H'hid nsj'dv an. ljil nv fhcOUdd hUgdi fi rjg hujvht ;vn. nsj'dvd rhjg Ps hc 8 shg ckn'd lotdhki ljil ;i fh jyddv khlT khl ohkUhn'd U khl Pnv oUn fh iUdjd Ondn nv av;jd layUg fi ;hv ani fUnT af 'baji Ps hc nvdhtj kdhfj rqhdd ;hvH'hihk Pgds H'hid nsj'dv an. ljil nv fhcOUdd hUgdi fi rjg hujvht ;vn.

تصویر خبر
دستگیری-قاتل-پس-از-8-سال-زندگی-مخفیانه
برچسب های مرتبط: