پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:31

شریعتمداری به جای ارائه تحلیل های مرسوم فلسفی در باب نحوه تشکیل معرفت، تحلیلی تربیتی بیان می کند تا موجبات اتخاذ دیدگاهی مناسب را برای مربیان و تربیت پژوهان فراهم آورد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

avdujlnhvd fi Ohd hvhmi jpgdg ihd lvsUl tgstd nv fhf kpUi ja;dg luvtjT jpgdgd jvfdjd fdhk ld ;kn jh lUOfhj hjohb ndn'hid lkhsf vh fvhd lvfdhk U jvfdj PCUihk tvhil HUvn. luvtj U kpUi ja;dg Hk nv hkndai‌ihd tgstd U jvfdjd ugd avdujlnhvd avdujlnhvd fi Ohd hvhmi jpgdg ihd lvsUl tgstd nv fhf kpUi ja;dg luvtjT jpgdgd jvfdjd fdhk ld ;kn jh lUOfhj hjohb ndn'hid lkhsf vh fvhd lvfdhk U jvfdj PCUihk tvhil HUvn.

تصویر خبر
معرفت-و-نحوه-تشکیل-آن-در-اندیشه-های-فلسفی-و-تربیتی-علی-شریعتمداری