پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:35

سرمربی زردپوشان تهرانی، ۱۹ روز پس از منصوب شدن به این سمت، استعفا کرد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svlvfd cvnPUahk jivhkdT ۱۹ vUc Ps hc lkwUf ank fi hdk sljT hsjuth ;vn. svlvfd vhi‌Hik hsjuth ;vn svlvfd cvnPUahk jivhkdT ۱۹ vUc Ps hc lkwUf ank fi hdk sljT hsjuth ;vn.

تصویر خبر
سرمربی-راه-آهن-استعفا-کرد
برچسب های مرتبط: