پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:36

کاهش معنویت در زندگی مدرن با فیلمبرداری از حوادث به جای کمک به حادثه دیده قابل مشاهده است / بی‌تفاوتی به رخدادهای اجتماعی اطراف ما در طول شبانه‌روز از همان دغدغه‌هایی است که هر روز به شکل بدتری پررنگ می‌شود...

;hia lukUdj nv ckn'd lnvk fh tdglfvnhvd hc pUhne fi Ohd ;l; fi phnei ndni rhfg lahini hsj / fd‌jthUjd fi vonhnihd hOjlhud hxvht lh nv xUg afhki‌vUc hc ilhk nynyi‌ihdd hsj ;i iv vUc fi a;g fnjvd Pvvk' ld‌aUn... fsx sknvl fd‌djthUjd nv Ohlui hdvhkd ;hia lukUdj nv ckn'd lnvk fh tdglfvnhvd hc pUhne fi Ohd ;l; fi phnei ndni rhfg lahini hsj / fd‌jthUjd fi vonhnihd hOjlhud hxvht lh nv xUg afhki‌vUc hc ilhk nynyi‌ihdd hsj ;i iv vUc fi a;g fnjvd Pvvk' ld‌aUn...

تصویر خبر
بسط-سندرم-بی-یتفاوتی-در-جامعه-ایرانی
برچسب های مرتبط: