پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:40

یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای صنعت هواپیمایی جهان و رکوردشکنی فروش پژو در شش سال اخیر، دو هدیه‌ای بود که سود آن زودتر از دیگر طرف‌های مذاکره برجام به پلیس بد مذاکرات رسید.

d;d hc fcv'‌jvdk rvhvnhnihd wkuj iUhPdlhdd Oihk U v;Uvna;kd tvUa PCU nv aa shg hodvT nU indi‌hd fUn ;i sUn Hk cUnjv hc nd'v xvt‌ihd lbh;vi fvOhl fi Pgds fn lbh;vhj vsdn. Pgds fn sUn fvOhl vh fi Odf cn d;d hc fcv'‌jvdk rvhvnhnihd wkuj iUhPdlhdd Oihk U v;Uvna;kd tvUa PCU nv aa shg hodvT nU indi‌hd fUn ;i sUn Hk cUnjv hc nd'v xvt‌ihd lbh;vi fvOhl fi Pgds fn lbh;vhj vsdn.

تصویر خبر
پلیس-بد-سود-برجام-را-به-جیب-زد
برچسب های مرتبط: