پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 10:58

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه بهره‌برداری تجاری و صنعتی از چوب جنگل‌های شمال کشور را ممنوع کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jUsui fivi‌fvnhvd jOhvd U wkujd hc IUf Ok'g‌ihd alhg ;aUv vh llkUu ;vnkn. fivi‌fvnhvd jOhvd U wkujd hc IUf Ok'g‌ihd alhg ;aUv nv fvkhli aal llkUu an klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jUsui fivi‌fvnhvd jOhvd U wkujd hc IUf Ok'g‌ihd alhg ;aUv vh llkUu ;vnkn.

تصویر خبر
بهره-برداری-تجاری-و-صنعتی-از-چوب-جنگل-های-شمال-کشور-در-برنامه-ششم-ممنوع-شد
برچسب های مرتبط: