پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:00

حضور انبوه مردمرا می توان به منزله تغییر نگاه به سیاست هم دانست و این که سیاست ورزی واقع‌بینانه برای ملت مفیدتر است از آرمان خواهی خیال پردازانه.

در حال دریافت متن کامل خبر...

pqUv hkfUi lvnlvh ld jUhk fi lkcgi jyddv k'hi fi sdhsj il nhksj U hdk ;i sdhsj Uvcd Uhru‌fdkhki fvhd lgj ltdnjv hsj hc Hvlhk oUhid odhg Pvnhchki. hpjvhl lgd fi ihald vtskOhkdY Hajd fh sdhsj lnhvd Uhru 'vhdhki pqUv hkfUi lvnlvh ld jUhk fi lkcgi jyddv k'hi fi sdhsj il nhksj U hdk ;i sdhsj Uvcd Uhru‌fdkhki fvhd lgj ltdnjv hsj hc Hvlhk oUhid odhg Pvnhchki.

تصویر خبر
احترام-ملی-به-هاشمی-رفسنجانی--آشتی-با-سیاست-مداری-واقع-گرایانه
برچسب های مرتبط: