پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:00

دومیری گنجی، پژوهشگر پراستناد ٨ سال گذشته ایران می‌گوید: پراستناد بودن می‌تواند امتیازاتی ایجاد کند که بر روند سیاسی-اجتماعی دنیا تاثیرمی‌گذارد

در حال دریافت متن کامل خبر...

nUldvd 'kOdT PCUia'v Pvhsjkhn ٨ shg 'baji hdvhk ld‌'Udn: Pvhsjkhn fUnk ld‌jUhkn hljdhchjd hdOhn ;kn ;i fv vUkn sdhsd-hOjlhud nkdh jhedvld‌'bhvn khl ۶ hdvhkd nv Olu Pvhsjkhnjvdk PCUia'vhk nkdh nUldvd 'kOdT PCUia'v Pvhsjkhn ٨ shg 'baji hdvhk ld‌'Udn: Pvhsjkhn fUnk ld‌jUhkn hljdhchjd hdOhn ;kn ;i fv vUkn sdhsd-hOjlhud nkdh jhedvld‌'bhvn

تصویر خبر
نام-۶-ایرانی-در-جمع-پراستنادترین-پژوهشگران-دنیا
برچسب های مرتبط: