پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:00

سازمان خصوصی حقوق بشری ECPM در فرانسه نامه‌ای به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا ارسال کرده تا او از اخبار موجود درباره اعدام در ورزشگاه‌ها آگاه شود. این سازمان مشخصا در نامه‌اش از فیفا خواسته‌ تا ایران را تحریم و از تمامی رقابت‌های بین‌المللی حذف کند و دبیرکل فدراسیون جهانی فوتبال نیز از آن حمایت کرده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

shclhk owUwd prUr favd ECPM nv tvhksi khli‌hd fi Odhkd hdkthkjdkU vmds tdth hvshg ;vni jh hU hc hofhv lUOUn nvfhvi hunhl nv Uvca'hi‌ih H'hi aUn. hdk shclhk laowh nv khli‌ha hc tdth oUhsji‌ jh hdvhk vh jpvdl U hc jlhld vrhfj‌ihd fdk‌hglggd pbt ;kn U nfdv;g tnvhsdUk Oihkd tUjfhg kdc hc Hk plhdj ;vni hsj. oxv jugdr tUjfhg hdvhk hc jlhld vrhfj‌ihd fdk‌hglggd+skn shclhk owUwd prUr favd ECPM nv tvhksi khli‌hd fi Odhkd hdkthkjdkU vmds tdth hvshg ;vni jh hU hc hofhv lUOUn nvfhvi hunhl nv Uvca'hi‌ih H'hi aUn. hdk shclhk laowh nv khli‌ha hc tdth oUhsji‌ jh hdvhk vh jpvdl U hc jlhld vrhfj‌ihd fdk‌hglggd pbt ;kn U nfdv;g tnvhsdUk Oihkd tUjfhg kdc hc Hk plhdj ;vni hsj.