پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:04

به یک آبدارچی آقا در شهر بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام آبدارچی آقا در شهر بجنورد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; HfnhvId Hrh nv aiv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl HfnhvId Hrh nv aiv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl HfnhvId Hrh nv aiv fOkUvn fi d; HfnhvId Hrh nv aiv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl HfnhvId Hrh nv aiv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-آبدارچی-آقا-در-شهر-بجنورد