پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:04

نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کردند با همکاری سایر قوا به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام کند که ورود کالای قاچاق در طول سال‌های اجرای برنامه، سالانه حداقل 10 درصد کاهش یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jUsui nUgj vh l;gt ;vnkn fh il;hvd shdv rUh fi 'Uki‌hd fvkhli‌vdcd U hrnhl ;kn ;i UvUn ;hghd rhIhr nv xUg shg‌ihd hOvhd fvkhliT shghki pnhrg 10 nvwn ;hia dhfn. UvUn ;hghd rhIhr shghki 10 nvwn ;hia ld‌dhfn klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jUsui nUgj vh l;gt ;vnkn fh il;hvd shdv rUh fi 'Uki‌hd fvkhli‌vdcd U hrnhl ;kn ;i UvUn ;hghd rhIhr nv xUg shg‌ihd hOvhd fvkhliT shghki pnhrg 10 nvwn ;hia dhfn.

تصویر خبر
ورود-کالای-قاچاق-سالانه-10-درصد-کاهش-می-یابد
برچسب های مرتبط: