پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:06

به ویزیتور مجرب جهت پخش لبنیات در بجنورد نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند. نوشته استخدام ویزیتور جهت پخش لبنیات در بجنورد اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi UdcdjUv lOvf Oij Poa gfkdhj nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl UdcdjUv Oij Poa gfkdhj nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl UdcdjUv Oij Poa gfkdhj nv fOkUvn fi UdcdjUv lOvf Oij Poa gfkdhj nv fOkUvn kdhclkndl.ljrhqdhk UhOn avhdx ldjUhkkn fh alhvi jgtk cdv jlhs phwg klhdkn. kUaji hsjonhl UdcdjUv Oij Poa gfkdhj nv fOkUvn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-ویزیتور-جهت-پخش-لبنیات-در-بجنورد