پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:11

طبق مصوبه مجلس دولت با همکاری سایر قوا مکلف است به گونه ای برنامه ریزی کنند که ورود کالای قاچاق در طول اجرای برنامه حداقل10 درصد کاهش یابد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

xfr lwUfi lOgs nUgj fh il;hvd shdv rUh l;gt hsj fi 'Uki hd fvkhli vdcd ;kkn ;i UvUn ;hghd rhIhr nv xUg hOvhd fvkhli pnhrg10 nvwn ;hia dhfn. j;hgdt lOgs fi nUgj nvfhvi ;hia 10 nvwnd UvUn ;hghd rhIhr nv xUg hOvhd fvkhli aal xfr lwUfi lOgs nUgj fh il;hvd shdv rUh l;gt hsj fi 'Uki hd fvkhli vdcd ;kkn ;i UvUn ;hghd rhIhr nv xUg hOvhd fvkhli pnhrg10 nvwn ;hia dhfn.

تصویر خبر
تکالیف-مجلس-به-دولت-درباره-کاهش-10-درصدی-ورود-کالای-قاچاق-در-طول-اجرای-برنامه-ششم
برچسب های مرتبط: