پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:11

غلات حجیم آمریکایی به صورت گسترده در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه های زنجیره ای درحالی توزیع می شود که ورود این محصولات به کشور غیر قانونی است.

yghj pOdl Hlvd;hdd fi wUvj 'sjvni nv sUPvlhv;j‌ih U tvUa'hi ihd ckOdvi hd nvphgd jUcdu ld aUn ;i UvUn hdk lpwUghj fi ;aUv ydv rhkUkd hsj. IdPs U hsk; rhIhr nv fhchv/ jUcdu IdPs U Pt; Hlvd;hdd nv tvUa'hi ihd ;aUv yghj pOdl Hlvd;hdd fi wUvj 'sjvni nv sUPvlhv;j‌ih U tvUa'hi ihd ckOdvi hd nvphgd jUcdu ld aUn ;i UvUn hdk lpwUghj fi ;aUv ydv rhkUkd hsj.

تصویر خبر
چیپس-و-اسنک-قاچاق-در-بازار--توزیع-چیپس-و-پفک-آمریکایی-در-فروشگاه-های-کشور
برچسب های مرتبط: