پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:17

نمایندگان مجلس در برنامه ششم تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کردند که در طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jlhld nsj'hi‌ihd hOvhdd hc Olgi Uchvjohki‌ihd ktj U kdvU U shclhk hkvCd hjld U fk'hi‌ihd hrjwhnd kihnihd ulUld ydvnUgjd vh l;gt ;vnkn ;i nv xUg hOvhd fvkhliT nv PvUCi‌ihd oUn U nv avhdx fvhfv fi Pdlhk;hvhk fUld UhOn avhdx hsjhkd hUgUdj nikn. Uchvjohki‌ihd ktjT kdvU U shclhk hkvCd hjld l;gt fi hUgUdj nhnk fi Pdlhk;hvhk fUld nv PvUCi‌ihd oUn ankn klhdkn'hk lOgs nv fvkhli aal jlhld nsj'hi‌ihd hOvhdd hc Olgi Uchvjohki‌ihd ktj U kdvU U shclhk hkvCd hjld U fk'hi‌ihd hrjwhnd kihnihd ulUld ydvnUgjd vh l;gt ;vnkn ;i nv xUg hOvhd fvkhliT nv PvUCi‌ihd oUn U nv avhdx fvhfv fi Pdlhk;hvhk fUld UhOn avhdx hsjhkd hUgUdj nikn.

تصویر خبر
وزارتخانه-های-نفت--نیرو-و-سازمان-انرژی-اتمی-مکلف-به-اولویت-دادن-به-پیمانکاران-بومی-در-پروژه-های-خود-شدند
برچسب های مرتبط: