پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:18

ظاهراً علاقه به خون‌به جگر کردن تماشاگر جزو تعهدات قاطبه سینماگران ایرانی است و احیاناً قانون نانوشته‌ای وجود دارد که فیلمسازان را ملزم می‌کند بدون گرفتن حال تماشاگر آنها را روانه بیرون سالن نکنند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

zhivhQ ughri fi oUk‌fi O'v ;vnk jlhah'v OcU juinhj rhxfi sdklh'vhk hdvhkd hsj U hpdhkhQ rhkUk khkUaji‌hd UOUn nhvn ;i tdglshchk vh lgcl ld‌;kn fnUk 'vtjk phg jlhah'v Hkih vh vUhki fdvUk shgk k;kkn. hdkOh hc hldn ofvd kdsj / ughri Uhtv sdklh'vhk fi sUCi‌ih U lqhldk jgo zhivhQ ughri fi oUk‌fi O'v ;vnk jlhah'v OcU juinhj rhxfi sdklh'vhk hdvhkd hsj U hpdhkhQ rhkUk khkUaji‌hd UOUn nhvn ;i tdglshchk vh lgcl ld‌;kn fnUk 'vtjk phg jlhah'v Hkih vh vUhki fdvUk shgk k;kkn.

تصویر خبر
اینجا-از-امید-خبری-نیست---علاقه-وافر-سینماگران-به-سوژه-ها-و-مضامین-تلخ
برچسب های مرتبط: