پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:19

شرکت کارخانجات لوله و پروفیل کویر خراسان در بیرجند به ۲ نفر مدیر بازرگانی خانم و آقا با مدرک حداقل ... نوشته استخدام مدیر بازرگانی در شرکت کویر خراسان در بیرجند اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۲ ktv lndv fhcv'hkd ohkl U Hrh fh lnv; pnhrg ... kUaji hsjonhl lndv fhcv'hkd nv av;j ;Udv ovhshk nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl lndv fhcv'hkd nv av;j ;Udv ovhshk nv fdvOkn av;j ;hvohkOhj gUgi U PvUtdg ;Udv ovhshk nv fdvOkn fi ۲ ktv lndv fhcv'hkd ohkl U Hrh fh lnv; pnhrg ... kUaji hsjonhl lndv fhcv'hkd nv av;j ;Udv ovhshk nv fdvOkn hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مدیر-بازرگانی-در-شرکت-کویر-خراسان-در-بیرجند
برچسب های مرتبط: