پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:23

چون جشنواره محل ارائه فیلم با شیوه های مختلف است، انتظار داشتم که فیلم رقص پا در جشنواره پذیرفته شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

IUk OakUhvi lpg hvhmi tdgl fh adUi ihd lojgt hsjT hkjzhv nhajl ;i tdgl vrw Ph nv OakUhvi Pbdvtji aUn. hkjzhv nhajl Kvrw PhL Pbdvtji aUn IUk OakUhvi lpg hvhmi tdgl fh adUi ihd lojgt hsjT hkjzhv nhajl ;i tdgl vrw Ph nv OakUhvi Pbdvtji aUn.

تصویر خبر
انتظار-داشتم--رقص-پا--پذیرفته-شود
برچسب های مرتبط: