پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:23

کرمانشاه- ایرنا- قرعه 'اولین جشنواره بین‌المللی اقوام' به نام هندوستان ایران افتاده و قرار است از 30 دی تا سه بهمن همه اقوام ایرانی و قوم‌هایی از هند، تاجیکستان و افغانستان در کرمانشاه جمع شوند و متنوع ترین جشن دنیا را راه بیندازند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;vlhkahi- hdvkh- rvui 'hUgdk OakUhvi fdk‌hglggd hrUhl' fi khl iknUsjhk hdvhk htjhni U rvhv hsj hc 30 nd jh si filk ili hrUhl hdvhkd U rUl‌ihdd hc iknT jhOd;sjhk U htyhksjhk nv ;vlhkahi Olu aUkn U ljkUu jvdk Oak nkdh vh vhi fdknhckn. iknUsjhk hdvhk ldcfhk Oak vk' U tvik' ;vlhkahi- hdvkh- rvui 'hUgdk OakUhvi fdk‌hglggd hrUhl' fi khl iknUsjhk hdvhk htjhni U rvhv hsj hc 30 nd jh si filk ili hrUhl hdvhkd U rUl‌ihdd hc iknT jhOd;sjhk U htyhksjhk nv ;vlhkahi Olu aUkn U ljkUu jvdk Oak nkdh vh vhi fdknhckn.

تصویر خبر
هندوستان-ایران-میزبان-جشن-رنگ-و-فرهنگ