پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:25

نمایندگان مجلس نحوه هزینه‌کرد درآمدهای بخش معدن را طی سال‌های برنامه ششم توسعه مشخص کردند.

klhdkn'hk lOgs kpUi icdki‌;vn nvHlnihd foa lunk vh xd shg‌ihd fvkhli aal jUsui laow ;vnkn. kpUi icdki‌;vn nvHlnihd foa lunk laow an klhdkn'hk lOgs kpUi icdki‌;vn nvHlnihd foa lunk vh xd shg‌ihd fvkhli aal jUsui laow ;vnkn.

تصویر خبر
نحوه-هزینه-کرد-درآمدهای-بخش-معدن-مشخص-شد
برچسب های مرتبط: