پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:30

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف با اشاره به ضرورت حراست از موقوفات و پیگیری مطالبات معوقه گفت : همه ما وظیفه داریم نسبت به حق و حقوق موقوفات وظایف خود را به درستی انجام دهیم و مراقبت کنیم تا حقی از موقوفات ضایع نشود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkni Ugd trdi U vmds shclhk hUrht fh hahvi fi qvUvj pvhsj hc lUrUthj U Pd'dvd lxhgfhj luUri 'tj : ili lh Uzdti nhvdl ksfj fi pr U prUr lUrUthj Uzhdt oUn vh fi nvsjd hkOhl nidl U lvhrfj ;kdl jh prd hc lUrUthj qhdu kaUn. lndvdj svlhdi lUrUthj fh Uhrt hsj/ fhdn lxhgfhj luUri lUrUthj hc lsjhOvhk hob aUn klhdkni Ugd trdi U vmds shclhk hUrht fh hahvi fi qvUvj pvhsj hc lUrUthj U Pd'dvd lxhgfhj luUri 'tj : ili lh Uzdti nhvdl ksfj fi pr U prUr lUrUthj Uzhdt oUn vh fi nvsjd hkOhl nidl U lvhrfj ;kdl jh prd hc lUrUthj qhdu kaUn.

تصویر خبر
مدیریت-سرمایه-موقوفات-با-واقف-است--باید-مطالبات-معوقه-موقوفات-از-مستاجران-اخذ-شود