پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:30

خیلی از زندگی شبانه در مددسرا راضی نیست. اگر چه حرف هایی که می گوید را آن هایی که حال و روز درست و درمان تری دارند تایید می کنند. شاید هم بر اثر شیشه باشد ؛ نمی دانم!

در حال دریافت متن کامل خبر...

odgd hc ckn'd afhki nv lnnsvh vhqd kdsj. h'v Ii pvt ihdd ;i ld 'Udn vh Hk ihdd ;i phg U vUc nvsj U nvlhk jvd nhvkn jhddn ld ;kkn. ahdn il fv hev adai fhan Y kld nhkl! ;hvjk oUhf‌ih Ii ld‌'Udkn? odgd hc ckn'd afhki nv lnnsvh vhqd kdsj. h'v Ii pvt ihdd ;i ld 'Udn vh Hk ihdd ;i phg U vUc nvsj U nvlhk jvd nhvkn jhddn ld ;kkn. ahdn il fv hev adai fhan Y kld nhkl!

تصویر خبر
کارتن-خواب-ها-چه-می-گویند-
برچسب های مرتبط: