پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:32

شرکت نوآوران تجارت گستر نعیم برای تکمیل کادر توسعه java خودبا شرایط زیر در تهران استخدام می کند. عنوان شغلی شرایط احراز معمار java EE آشنایی با مفاهیم مربوط به وب سرویس ها و EJBها اولویت محسوب می شود . توسعه دهنده java EE آشنایی با مفاهیم مربوط به وب سرویس ها و EJBها اولویت […]

av;j kUHUvhk jOhvj 'sjv kudl fvhd j;ldg ;hnv jUsui java oUnfh avhdx cdv nv jivhk hsjonhl ld ;kn. ukUhk aygd avhdx hpvhc lulhv java EE Hakhdd fh lthidl lvfUx fi Uf svUds ih U EJBih hUgUdj lpsUf ld aUn . jUsui nikni java EE Hakhdd fh lthidl lvfUx fi Uf svUds ih U EJBih hUgUdj O…I hsjonhl lulhv java EE U jUsui nikni java EE av;j kUHUvhk jOhvj 'sjv kudl fvhd j;ldg ;hnv jUsui java oUnfh avhdx cdv nv jivhk hsjonhl ld ;kn. ukUhk aygd avhdx hpvhc lulhv java EE Hakhdd fh lthidl lvfUx fi Uf svUds ih U EJBih hUgUdj lpsUf ld aUn . jUsui nikni java EE Hakhdd fh lthidl lvfUx fi Uf svUds ih U EJBih hUgUdj O…I

تصویر خبر
استخدام-معمار-java-EE-و-توسعه-دهنده-java-EE
برچسب های مرتبط: