پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:33

سرپرست تیم ماشین سازی گفت: پس از دیدار مقابل فولاد خوزستان، درباره جدایی تیموریان تصمیم گیری می کنیم.

در حال دریافت متن کامل خبر...

svPvsj jdl lhadk shcd 'tj: Ps hc ndnhv lrhfg tUghn oUcsjhkT nvfhvi Onhdd jdlUvdhk jwldl 'dvd ld ;kdl. vqhdj khli jdlUvdhk Ps hc ndnhv lrhfg tUghn whnv ld aUn svPvsj jdl lhadk shcd 'tj: Ps hc ndnhv lrhfg tUghn oUcsjhkT nvfhvi Onhdd jdlUvdhk jwldl 'dvd ld ;kdl.

تصویر خبر
رضایت-نامه-تیموریان-پس-از-دیدار-مقابل-فولاد-صادر-می-شود
برچسب های مرتبط: