پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:37

مسئول باستان شناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: سازه تازه کشف شده زیر مسجد و میدان امام (ره ) اصفهان شامل آبراهی از یک شبکه گسترده و پیچیده آبرسانی باقی مانده از دوران صفویه است. این شبکه راهروی حتی گسترده تر از خودِ میدان امام(نقش جهان) است.

lsmUg fhsjhk akhsd hnhvi ;g ldvhe tvik'dT wkhdu nsjd U 'vna'vd hsjhk hwtihk 'tj: shci jhci ;at ani cdv lsOn U ldnhk hlhl (vi ) hwtihk ahlg Hfvhid hc d; af;i 'sjvni U PdIdni Hfvshkd fhrd lhkni hc nUvhk wtUdi hsj. hdk af;i vhivUd pjd 'sjvni jv hc oUnD ldnhk hlhl(kra Oihk) hsj. u;s/ aiv cdvcldkd jhci ;at ani nv hwtihk lsmUg fhsjhk akhsd hnhvi ;g ldvhe tvik'dT wkhdu nsjd U 'vna'vd hsjhk hwtihk 'tj: shci jhci ;at ani cdv lsOn U ldnhk hlhl (vi ) hwtihk ahlg Hfvhid hc d; af;i 'sjvni U PdIdni Hfvshkd fhrd lhkni hc nUvhk wtUdi hsj. hdk af;i vhivUd pjd 'sjvni jv hc oUnD ldnhk hlhl(kra Oihk) hsj.