پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:39

جلسه کارگروه اجتماعی استان مرکزی با حضور وزیر کشور و فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور در اراک برگزار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ogsi ;hv'vUi hOjlhud hsjhk lv;cd fh pqUv Ucdv ;aUv U tvdnUk nsjdhv UdCi vmds OliUv nv hvh; fv'chv an. hvh; OcU 3 hsjhk fvjv nv cldki lfhvci fh lUhn lonv Ogsi ;hv'vUi hOjlhud hsjhk lv;cd fh pqUv Ucdv ;aUv U tvdnUk nsjdhv UdCi vmds OliUv nv hvh; fv'chv an.

تصویر خبر
اراک-جزو-3-استان-برتر-در-زمینه-مبارزه-با-مواد-مخدر