پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:39

یک روانشاس و زوج درمانگر می گوید: «آنها که جدایی و طلاق شان را جشن می گیرند و به همه نشان می دهند دارای شخصیتی هیجانی هستند و در حقیقت به پختگی و رسش قطعی و واقعی نرسیده اند.»

در حال دریافت متن کامل خبر...

d; vUhkahs U cUO nvlhk'v ld 'Udn: KHkih ;i Onhdd U xghr ahk vh Oak ld 'dvkn U fi ili kahk ld nikn nhvhd aowdjd idOhkd isjkn U nv prdrj fi Poj'd U vsa rxud U Uhrud kvsdni hkn.L fv'chvd KOak xghrL vdai nv ;nhl qut aowdjd nhvn? d; vUhkahs U cUO nvlhk'v ld 'Udn: KHkih ;i Onhdd U xghr ahk vh Oak ld 'dvkn U fi ili kahk ld nikn nhvhd aowdjd idOhkd isjkn U nv prdrj fi Poj'd U vsa rxud U Uhrud kvsdni hkn.L

تصویر خبر
برگزاری--جشن-طلاق--ریشه-در-کدام-ضعف-شخصیتی-دارد-