پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:46

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: تاکنون حدود 385 میلیارد تومان تسهیلات به 314 واحد تولیدی و صنعتی گلستان در قالب طرح رونق تولید پرداخت شده است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

luhUk hlUv wkhdu shclhk wkujT lunk U jOhvj 'gsjhk 'tj: jh;kUk pnUn 385 ldgdhvn jUlhk jsidghj fi 314 Uhpn jUgdnd U wkujd 'gsjhk nv rhgf xvp vUkr jUgdn Pvnhoj ani hsj. 385 ldgdhvn jUlhk jsidghj vUkr jUgdn fi Uhpnihd wkujd 'gsjhk Pvnhoj an luhUk hlUv wkhdu shclhk wkujT lunk U jOhvj 'gsjhk 'tj: jh;kUk pnUn 385 ldgdhvn jUlhk jsidghj fi 314 Uhpn jUgdnd U wkujd 'gsjhk nv rhgf xvp vUkr jUgdn Pvnhoj ani hsj.

تصویر خبر
385-میلیارد-تومان-تسهیلات-رونق-تولید-به-واحدهای-صنعتی-گلستان-پرداخت-شد