پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:48

استاندار قزوین گفت: مدیر «پشت میزنشین» برای نظام جمهوری اسلامی مفید نخواهد بود چرا که مردم و همچنان مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی نیازمند رفع مشکلات هستند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

hsjhknhv rcUdk 'tj: lndv KPaj ldckadkL fvhd kzhl OliUvd hsghld ltdn koUhin fUn Ivh ;i lvnl U ilIkhk lndvhk Uhpnihd jUgdnd U wkujd kdhclkn vtu la;ghj isjkn. lndv "Paj ldckadk" fvhd kzhl OliUvd hsghld ltdn kdsj hsjhknhv rcUdk 'tj: lndv KPaj ldckadkL fvhd kzhl OliUvd hsghld ltdn koUhin fUn Ivh ;i lvnl U ilIkhk lndvhk Uhpnihd jUgdnd U wkujd kdhclkn vtu la;ghj isjkn.

تصویر خبر
مدیر--پشت-میزنشین--برای-نظام-جمهوری-اسلامی-مفید-نیست
برچسب های مرتبط: