پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:52

گروهی از دانشمندان سوییسی  ادعا می کنند سیستمی ساخته اند که گرمای تابستان را ذخیره می کند تا در زمستان از آن استفاده شود.  

در حال دریافت متن کامل خبر...

'vUid hc nhkalknhk sUddsd  hnuh ld ;kkn sdsjld shoji hkn ;i 'vlhd jhfsjhk vh bodvi ld ;kn jh nv clsjhk hc Hk hsjthni aUn.   shoj sdsjld fvhd bodvi 'vlhd jhfsjhk U lwvt nv clsjhk 'vUid hc nhkalknhk sUddsd  hnuh ld ;kkn sdsjld shoji hkn ;i 'vlhd jhfsjhk vh bodvi ld ;kn jh nv clsjhk hc Hk hsjthni aUn.  

تصویر خبر
ساخت-سیستمی-برای-ذخیره-گرمای-تابستان-و-مصرف-در-زمستان
برچسب های مرتبط: