تصویر خبر
مدیرعامل-شرکت-ایرباس--۲-ایرباس-قرارداد--ایران-ایر-بازخرید-یک-سفارش-لغو-شده-است