پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:54

سنندج- یکی از اقتصاددانان برجسته کشور عنوان کرد: به نظرم با توجه به نحوه تدوین برنامه ششم توسعه قابلیت اجرای آن درکشور ضعیف است و متاسفانه ساز و کار اجرایی کردن آن در استانها فراهم نیست.

در حال دریافت متن کامل خبر...

skknO- d;d hc hrjwhnnhkhk fvOsji ;aUv ukUhk ;vn: fi kzvl fh jUOi fi kpUi jnUdk fvkhli aal jUsui rhfgdj hOvhd Hk nv;aUv qudt hsj U ljhsthki shc U ;hv hOvhdd ;vnk Hk nv hsjhkih tvhil kdsj. rhfgdj hOvhd fvkhli aal qudt hsj/j;gdt hsjhk ih laow kdsj skknO- d;d hc hrjwhnnhkhk fvOsji ;aUv ukUhk ;vn: fi kzvl fh jUOi fi kpUi jnUdk fvkhli aal jUsui rhfgdj hOvhd Hk nv;aUv qudt hsj U ljhsthki shc U ;hv hOvhdd ;vnk Hk nv hsjhkih tvhil kdsj.

تصویر خبر
قابلیت-اجرای-برنامه-ششم-ضعیف-است-تکلیف-استان-ها-مشخص-نیست
برچسب های مرتبط: