پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:55

بازیکن ایرانی آلانیااسپور ترکیه در فهرست فروش این تیم قرار گرفته و منبع خبری منتشر کننده این موضوع بر این باور است که باشگاه فروش او و ابراهیم با را در دستور کار خود قرار داده است.

fhcd;k hdvhkd HghkdhhsPUv jv;di nv tivsj tvUa hdk jdl rvhv 'vtji U lkfu ofvd lkjav ;kkni hdk lUqUu fv hdk fhUv hsj ;i fha'hi tvUa hU U hfvhidl fh vh nv nsjUv ;hv oUn rvhv nhni hsj. aifhcchni nv gdsj tvUa Hghkdh hsPUv jv;di rvhv 'vtj fhcd;k hdvhkd HghkdhhsPUv jv;di nv tivsj tvUa hdk jdl rvhv 'vtji U lkfu ofvd lkjav ;kkni hdk lUqUu fv hdk fhUv hsj ;i fha'hi tvUa hU U hfvhidl fh vh nv nsjUv ;hv oUn rvhv nhni hsj.

تصویر خبر
شهباززاده-در-لیست-فروش-آلانیا-اسپور-ترکیه-قرار-گرفت
برچسب های مرتبط: