پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 11:59

تمامی سرویس های کارت بانک ملت از ساعت ۲۳:۳۰ امشب تا شش فردا جمعه ۲۴ دی ماه قطع خواهد بود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jlhld svUds ihd ;hvj fhk; lgj hc shuj ۲۳:۳۰ hlaf jh aa tvnh Olui ۲۴ nd lhi rxu oUhin fUn. rxu lUrj jlhld svUds‌ihd ;hvj fhk; lgj jlhld svUds ihd ;hvj fhk; lgj hc shuj ۲۳:۳۰ hlaf jh aa tvnh Olui ۲۴ nd lhi rxu oUhin fUn.

تصویر خبر
قطع-موقت-تمامی-سرویس-های-کارت-بانک-ملت