پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:07

نیروهای عراقی در ادامه پیشروی‌های خود، دو محله دیگر در ساحل چپ موصل را آزاد کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

kdvUihd uvhrd nv hnhli PdavUd‌ihd oUnT nU lpgi nd'v nv shpg IP lUwg vh Hchn ;vnkn. lpgi‌ihd hgsUlv U hgshivUk nv shpg IP lUwg Hchn an kdvUihd uvhrd nv hnhli PdavUd‌ihd oUnT nU lpgi nd'v nv shpg IP lUwg vh Hchn ;vnkn.

تصویر خبر
محله-های-السومر-و-الساهرون-در-ساحل-چپ-موصل-آزاد-شد