پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:12

هفتمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته در مراسمی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین افتتاح شد.

itjldk klhda'hi ;ahUvcd U wkhdu Uhfsji nv lvhsld fh pqUv vmds shclhk Oihn ;ahUvcd hsjhk rcUdk htjjhp an. htjjhp klhda'hi ;ahUvcd U wkhdu Uhfsji nv rcUdk itjldk klhda'hi ;ahUvcd U wkhdu Uhfsji nv lvhsld fh pqUv vmds shclhk Oihn ;ahUvcd hsjhk rcUdk htjjhp an.

تصویر خبر
افتتاح-نمایشگاه-کشاورزی-و-صنایع-وابسته-در-قزوین
برچسب های مرتبط: