پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:13

شهریار-عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت:یکی از توفیقات مدیریت شهری شهریار در این دوره به افزایش قابل توجه تراز فعالیت های عمرانی منطقه مذکور معطوف می شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

aivdhv-uqU aUvhd hsghld aiv aivdhv 'tj:d;d hc jUtdrhj lndvdj aivd aivdhv nv hdk nUvi fi htchda rhfg jUOi jvhc tuhgdj ihd ulvhkd lkxri lb;Uv luxUt ld aUn. fifUn jvhc tuhgdj ihd ulvhkd nv lndvdj aivd aivdhv lglUs hsj aivdhv-uqU aUvhd hsghld aiv aivdhv 'tj:d;d hc jUtdrhj lndvdj aivd aivdhv nv hdk nUvi fi htchda rhfg jUOi jvhc tuhgdj ihd ulvhkd lkxri lb;Uv luxUt ld aUn.

تصویر خبر
بهبود-تراز-فعالیت-های-عمرانی-در-مدیریت-شهری-شهریار-ملموس-است
برچسب های مرتبط: