پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:13

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت انواع هواپیما و بالگرد کردند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

klhdkn'hk lOgs nUgj vh l;gt fi plhdj hc foa owUwd fvhd shoj hkUhu iUhPdlh U fhg'vn ;vnkn. nUgj l;gt fi plhdj hc foa owUwd fvhd shoj iUhPdlh U fhg'vn an klhdkn'hk lOgs nUgj vh l;gt fi plhdj hc foa owUwd fvhd shoj hkUhu iUhPdlh U fhg'vn ;vnkn.

تصویر خبر
دولت-مکلف-به-حمایت-از-بخش-خصوصی-برای-ساخت-هواپیما-و-بالگرد-شد