پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:13

وزیر کشور گفت: موضوع آسیب‌های اجتماعی برای نخستین بار به صورت جدی و موثر در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت و مقابله با این آسیب‌ها تسریع می‌شود.

در حال دریافت متن کامل خبر...

Ucdv ;aUv 'tj: lUqUu Hsdf‌ihd hOjlhud fvhd kosjdk fhv fi wUvj Ond U lUev nv nUgj dhcnil nv nsjUv ;hv rvhv 'vtj U lrhfgi fh hdk Hsdf‌ih jsvdu ld‌aUn. lrhfgi fh Hsdf‌ihd hOjlhud jsvdu ld‌aUn Ucdv ;aUv 'tj: lUqUu Hsdf‌ihd hOjlhud fvhd kosjdk fhv fi wUvj Ond U lUev nv nUgj dhcnil nv nsjUv ;hv rvhv 'vtj U lrhfgi fh hdk Hsdf‌ih jsvdu ld‌aUn.

تصویر خبر
مقابله-با-آسیب-های-اجتماعی-تسریع-می-شود
برچسب های مرتبط: