پنجشنبه 23 دی 1395 ساعت 12:14

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک سرمایه گذاری خارجی در تبریز به جوشکار آببندی آشنا به جوشکاری ۷۰۱۸ با ۴ ... نوشته استخدام جوشکار در یک شرکت تولیدی در تبریز اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; av;j jUgdnd Uhru nv aiv; svlhdi 'bhvd ohvOd nv jfvdc fi OUa;hv Hffknd Hakh fi OUa;hvd ۷۰۱۸ fh ۴ ... kUaji hsjonhl OUa;hv nv d; av;j jUgdnd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl OUa;hv nv d; av;j jUgdnd nv jfvdc d; av;j jUgdnd Uhru nv aiv; svlhdi 'bhvd ohvOd nv jfvdc fi OUa;hv Hffknd Hakh fi OUa;hvd ۷۰۱۸ fh ۴ ... kUaji hsjonhl OUa;hv nv d; av;j jUgdnd nv jfvdc hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-جوشکار-در-یک-شرکت-تولیدی-در-تبریز
برچسب های مرتبط: